Metsas.ee

Metsas.ee

Metsamaa ja metsa müük

Meie portaalis toimub metsa müük konkurentsivõimelise turuhinnaga vältides vahendajaid, mis tähendab teile suuremat müügitulu. Lisaks pakume ka raietööde teostamist, mis teeb müügiprotsessi lihtsaks ja kiireks. Olenevalt puistu liigilisest koosseisust ja vanusest, võib metsamaa müügihind ulatuda kuni 37 000 euroni hektari kohta.

Küsi pakkumist

Meie metsamaakleri lauale jõuab metsa müügipakkumine pärast selle saatmist. Vajadusel saadame taksaatori kohapeale müügiks pakutavat kinnistut üle vaatama, et olla kindel metsa tagavaras, vanuses ning tervislikus seisundis. Koostame hinnapakkumisi kas metsamajandamiskava või kohapeal kogutud takseerandmete põhjal. Võtame metsamüüjaga isiklikult ühendust, kui tekib täiendavaid küsimusi.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Metsa müük otse metsafirmale

Metsa müük otse metsafirmale on hea võimalus metsaomanikule, kes soovib vältida vahendajatele makstavaid tasusid ja saada õiglast müügitulu. Enne müügipakkumise tegemist peaks metsamüüja otsustama, kas soovib müüa metsakinnistu tervikuna, osade kaupa või ainult metsamaal kasvavat raieküpset metsa.

Metsamaa müük

Metsamaa müük on notariaalne tehing, mille järel läheb metsakinnistu uue omaniku valdusesse.

Kasvava metsa müük

Kasvavat metsa müües võõrandatakse raieõigus eelnevalt kokkulepitud hinnakirja ja lepingus sätestatud tingimuste alusel.

Raiutud metsamaa müük

Raiutud metsamaa müümine toimub kas raiesmike või läbi raiutud metsamaade näol. Raielangid uuendatakse vastavalt kohale sobivate istikutega. 

Võsastunud metsamaa müük

Kuna võsa mida kasutatakse energia tootmiseks on nõutum tooraine on ka hektari hinnad viimastel aastatel tõusnud. 

MIKS VALIDA MEID?

Metsamaa ja metsa müük

Tänu astatepikkusele kogemusele metsandussektoris suudame pakkuda konkurentsivõimelist hinda.

12

Aastat tegutsenud

371

Rahulolevat klienti

1.5M

Tihumeetrit

Metsa müügihind

Metsa müügihind sõltub paljudest faktoritest, nagu metsamaa viljakus, peamine puuliik ja puistu vanus. Täiskasvanud okaspuumets võib maksta kuni 35 000 eurot hektar ning lehtpuumetsade hektari maksumus ei ületa reeglina 18 000 eurot. Hind sõltub ka puistu asukohast ja lähimate kokkuostupunktide kaugusest. Kvaliteedi tõttu saematerjaliks sobimatu ümarmaterjal realiseeritakse reeglina sadamates paberipuuna. Kui aga lähima sadamani on rohkem kui 100 kilomeetrit, siis metsaveo kõrge lõpphinna tõttu ei pruugi müügitulu olla nii suur.

Metsa müügihind on erinev ka Mandri-Eesti ning Hiiu- ja Saaremaa võrdluses, kuna saartel napib suuri puidutööstusi ja transpordikulud on oluliselt suuremad. Metsa hindamine ja taksaator võivad aidata kindlaks teha metsa turuväärtuse. Tulumaksu tasumine sõltub müügitulust ning müügihinna kujunemisel tuleb arvestada ka metsaturu hetkeolukorraga.

Metsamaa ja metsa müümine

Metsamaa ja metsa müük metsafirmale on oluline metsandussektori säilimiseks Eesti maapiirkondades. Müües metsa otse kodumaisele metsafirmale, välditakse maaomandi sattumist välismaiste fondihaldurite kätte ning tagatakse metsaomanikule reaalsele turuolukorrale vastav omanikutulu.

Metsafirmaga otsekontakti loomine võimaldab läbirääkimisi müügihinna üle ning leida kõiki osapooli rahuldav kompromiss. Müüja saab alati kindel olla, et müügitehinguga seonduv asjaajamine on talle arusaadav ja läbipaistev.

Pakume metsaomanikele kompleksteenust, alates metsamajanduskavade koostamisest ja raiete planeerimisest kuni lõigatud metsamaterjali realiseerimiseni ja raiejärgse metsa uuendamiseni. Metsakava koostamisel arvestame kinnistu suuruse, liigilise koosseisu, mulla viljakuse ja piirangutega.

Meie metsaspetsialistid teevad mõõdistustöid ja pakuvad konsultatsiooni metsa hooldamisega seotud küsimustes. Lisaks aitame metsakinnistute taasmetsastamisega ning tagame, et metsa müük toimub seaduslikult ja vastavalt metsateatises esitatud tingimustele.

Metsamaa müük

Metsamaa müük on viimasel paaril aastal muutunud üha populaarsemaks, kuna ümarmaterjali hind on pidevalt tõusnud. Paljude metsaomanike jaoks jääb aga metsamaa reaalse turuväärtuse väljarehkendamine tihtilugu mõistatuslikuks. Meie eesmärk on selgitada lihtsa arvutuskäigu najal, kuidas tuletada metsamaa arvestuslik hinnalagi, lähtudes metsamajanduslikust seisukohast.

Metsamajanduskava koostamine on vajalik metsamaa müügi korral, kuna see annab ülevaate metsa tagavarast ja selle juurdekasvust. Metsamajanduskava koostamise hind on keskmiselt 15-20 eurot hektari kohta ja kehtivusaeg on 10 aastat. Metsamajanduskavas on liigiti välja toodud elujõulise metsa tagavara ja selle iga-aastane juurdekasv tihumeetrites.

Sõltuvalt tüve läbimõõdust, pikkusest ja kvaliteedist, võib männipalgi kokkuostuhind varieeruda vahemikus 50-150 eurot. Kui metsakava andmetel on ühel hektaril kasvava männimetsa tagavara 400 tm, siis ainuüksi metsamaterjali müügist teenitav tulu oleks 34 000 eurot.

Lisades ümarmaterjali müügist saadavale tulule raiutud metsamaa maksumuse, mis on keskmiselt 3000 eurot, saame metsamaa hektari väärtuseks 37 000 eurot. Metsamaa müügihind võib küpse männimetsa puhul küündida kuni 37 000 euroni hektari eest.

Metsamaa müümine on seotud ka tulumaksuga. Müügitehingute maksustamise korra tulumaksuga saab täpsemalt tutvuda vastavate seaduste ja määrustega.

Millised on peamised aspektid, mida arvestada kasvava metsa müümisel?

Kasvava metsa müümisel on oluline arvestada mitmete aspektidega, et saavutada parim võimalik hind. Peamised aspektid hõlmavad metsa vanust, tervist, puuliiki ja kvaliteeti. Samuti on oluline teada, millist tüüpi ostjaid tasub kaaluda, kuna erinevad ostjad võivad pakkuda erinevat hinda. Enne müügiotsuse tegemist on soovitatav lasta metsa hindamise eksperdil hinnata metsa väärtust.

Kuidas toimub raieõiguse müügiprotsess ja mis on selle õiguslikud nõuded?

Raieõiguse müügiprotsess hõlmab müüja ja ostja vahelist lepingut, mis määrab kindlaks, millised õigused ja kohustused on seotud metsa kasutamisega. Raieõiguse müük peab vastama seaduslikule nõuetele, sealhulgas kohalikele ja riiklikele metsandusseadustele. Enne müügilepingu allkirjastamist on soovitatav konsulteerida juristiga, et tagada kõigi õiguslike nõuete täitmine.

Millised on levinumad vead, mida vältida metsamaa müügioksjonitel osalemisel?

Metsamaa müügioksjonitel osalemisel on oluline vältida levinumaid vigu, mis võivad müügi tulemust negatiivselt mõjutada. Näiteks on oluline uurida hoolikalt metsamaa asukohta ja kvaliteeti, et vältida ostmist alahinnatud metsamaalt. Samuti on soovitatav uurida hoolikalt enampakkumise tingimusi, et tagada kõigi nõuete täitmine.

Kuidas mõjutab raiesmiku seisukord selle müügiväärtust?

Raiesmiku seisukord on oluline tegur, mis võib mõjutada metsa müügiväärtust. Kui raiesmik on tervislik ja hästi hooldatud, võib see suurendada metsa väärtust. Kui raiesmik on aga kahjustatud või halvasti hooldatud, võib see metsa väärtust vähendada.

Millised on ettevõtte metsa müügi erisused võrreldes eraisiku müügiga?

Ettevõtte metsa müük erineb eraisiku müügist mitmete aspektide poolest. Näiteks on ettevõttel tavaliselt suurem müügimaht ja rohkem kogemusi metsa müümisel. Samuti võib ettevõte kasutada erinevaid müügistrateegiaid, näiteks müüa metsa osade kaupa või korraldada enampakkumisi. Eraisiku müük võib olla aga lihtsam ja vähem bürokraatlik.

Kuidas arvestatakse tulumaksu raieõiguse müügist saadud tulust?

Raieõiguse müügist saadud tulu maksustatakse tulumaksuga vastavalt kehtivatele seadustele. Tulumaksu suurus sõltub müüdud metsamaa suurusest ja müügihinnast. Enne müügiotsuse tegemist on soovitatav konsulteerida maksunõustajaga, et saada täpsemat teavet tulumaksu kohta.

Soovid müüa raieõigust või kinnistut?

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558