Metsas.ee

Metsas.ee

Hakkepuidu müük

Me ostame aktiivselt raiejäätmeid ja erinevas seisus võsa kogu Mandri-Eesti ulatuses. Meie tööprotsess kasutab tööstuslikke puiduhakkureid, mis toetavad metsandussektori jätkusuutlikkust ja võimaldavad biomassi optimaalset kasutamist energiatootmises.

Küsi pakkumist

Meie koostöö katlamajade ja koostootmisjaamadega tagab järjepideva nõudluse ning võimaldab pakkuda metsaomanikele ja teistele tooraine pakkujatele usaldusväärset ja efektiivset teenust.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Puiduhakkega Kauplemine

Meie seast kasvab pidevalt inimesi, keda huvitab hakkepuidu müümine energia tootmiseks. See on põhjustatud taastuvenergia vajaduse suurenemisest ning fossiilkütustel töötavate jaamade asendamisest. Tekkinud on selge suundumus, et hakkepuidu turuhind kipub tõusma. Selle põhjusteks on:

  • Euroopa Liidu suunised: Kivisöe kasutamise vähendamine energiajaamades.
  • Külmad talveperioodid: Suurendavad soojuseenergia vajadust.
  • Raiejäätmete ja võsa turuväärtus: Metsaomanikud leiavad kasutust isegi vähemväärtuslikule puidule.

Turule siseneb vahendajaid, kes pakuvad metsaomanikele teenust nende “ülejääkide” realiseerimiseks, luues nii võimalusi hakkepuidu kasutuselevõtule energiatootmises.

Puiduhakke hankimine

Tootmismeetodid

Me hankime hakkepuitu, sh lamavat ja kasvavat võsa ning raieala jääke. Töötlemisprotsess toimub kindlatel laoplatsidel või teepeenratel, kus on olemas piisav pinnase kandevõime veokite jaoks ning võimalus sooritada ka manöövreid.

Muudest Allikatest Hankimine:

  • Giljontiiniga lõikame sobilikku võsamaterjali, mille kõrgus on üle 8 meetri ning diameeter 5-35 cm.
  • Raieala jääkide hulka kuuluvad standardmõõtudest erinevad tüveosad ja võramaterjal.

Hakkepuidu Valmistamine:

  • Puiduhakke tootmisel kasutame kaht Mus-Max 10 tööstuslikku puiduhakkurit, mille sööteavade laiused on umbes 75 cm.

Raiejäätmed ja võsamaterjal veetakse kokku ning hakkepuitu töötleme selle müügiks soojus- ja elektrienergia tootmisettevõtetele üle Mandri-Eesti.

Hakkepuidu Ostmine

Meie ettevõte on pühendunud hakkepuidu efektiivsele kokkuostule. Meie kokkuostuprotsessis on oluline, et metsaomanikud kirjeldaksid oma pakkumistes võsavirnade suurust, liiki ja lõikamise ajastust võimalikult täpselt. Hea tava on lisada päringule ka võsavirna foto ja asukoha kirjeldus, kasutades katastritunnust või maa-aadressi.

Raskeveokitele peab olema tagatud juurdepääs virnastatud materjalile, et hakkimine toimuks otse laoplatsil. Selleks kontrollime, et ladustamiskoha pinnaseolud võimaldaksid veokitel ohutult manööverdada.

Kasvava võsa ostu korral on meie jaoks oluline detailselt aru saada ala suurusest ja plaanitava raie iseloomust. Palume päringus täpsustada lõigatava võsa vanust, ligikaudset kõrgust ning tüvede keskmist diameetrit.

FSC® sertifikaadi olemasolu tagab usaldusväärse tarneahela. Nõudlus puiduhakke järele on suur, seega otsime pidevalt uusi tarnepunkte, et pakkuda konkurentsivõimelisi hindu.

Võsa Kokkuostu Protsess

Võsatööde raames tegeleme kokkuostuga, hõlmates nii maapinnal ladustatud kui veel kasvavat materjali. Ladustades võsa teeserva, jätke vahemaa tee ja võsavirna vahele vähemalt 1,5 kuni 2 meetrit ning suunake võsavirna tüveosad tee suunas.

Oluline on arvestada hakkuritega, mis saabuvad objektile veokitel. Materjali tõstmiseks hakkuri lõuendile peab olema piisavalt ruumi, et tagada ohutut ja tõhusat tööd. Teeservale liialt lähedale paigutatud võsa võib veokite liikumise keerukaks muuta, luues potentsiaalselt ohtlikke olukordi liiklusele.

Pärast võsa hakkimist arvutatakse lõplik hakekogus, mis mõjutab omakorda kokkuostuhinda koos niiskustaseme ja sortimendiga. Hinnakujunduses võtame arvesse ka transpordikulude mõju, lähtudes hakkematerjali sihtkoha või vahehoidla kaugusest.

Võsaraie Müügitingimused

Võsaraie puhul on oluline, et müüdav võsa vastaks kindlatele nõuetele. Toome omalt poolt esile, et tüve läbimõõt peaks olema vähemalt viis sentimeetrit ja puud kasvanud kõrguseni kaheksa meetrit. Kui puu ei vasta antud mõõtmetele, ei pruugi raietöödele kuluva summa tulu võsa müügist katta.

Mehhaniseeritud võsakasutust rakendades eeldame jämedamate puude puhul suuremat efektiivsust. Väiksemad ja nooremad võsaalad nõuavad aga käsitsi lõikamist, mis suurendab töömahukust ning sellega seoses ka tööjõukulu.

Hindame ostetava võsa väärtust peale selle töötlemist puiduhakkeks vastavalt hakke kogumahule transpordiks ettenähtud mahutites. Meiepoolne arvestus on läbipaistev – võsaraie tulu määratleme puistekuupmeetrites mõõdetava hakkemahu alusel. Võimalik on ka hind kokku leppida enne raietööde algust, kui eelistatakse kindlat kokkuleppehinda.

Võsalõikusel pöörame erilist tähelepanu kraavipervetele, tagades nende korrashoiu ja eemaldades kasvava võsa, mis võib põhjustada ummistusi ning mõjutada veekogude voolavust. Meie ülesanne on tagada, et nii võsalõikus kui puiduhakke tootmine oleks efektiivne ja vastutustundlik.

Müügiks Valmistatud Hakkepuit

Meie ülevaade hakkepuidu praegustest kokkuostuhindadest võimaldab turul tegutsevatel müüjatel teha teadlikke finantsotsuseid. Oleme täheldanud, et toormaterjali niiskusesisaldus, energia sisaldus ning kvaliteet võivad mõjutada lõpphinda. Koostöös katlamajade ja koostootmisjaamadega, mis toodavad elektri- ja soojusenergiat, prioriteetseks peame kvaliteetset biokütust.

OmadusTähtsus
NiiskusesisaldusMaksimeerib energia
TranspordikuludOptimeerime müüjaile
TaastuvenergiaKeskkonnasõbralik

Transpordikulud mängivad samuti kriitilist rolli hinna kujunemisel. Kuluefektiivset transporti silmas pidades, oleme valmis võtma kasutusele kaasaegsed ja efektiivsed lahendused. Meie kohustuseks on tagada müüjaile parimad võimalikud tingimused.

Raielangijäätmete soetamine

Meie firma on spetsialiseerunud raielangijäätmete soetamisele. Ostame erinevaid raietöödest ülejäänud toormaterjale: võsa, oksarisu ja mitte-standardmõõtudes puid, mis ei sobi tööstuslikuks palgiks või küttepuudeks. Toormaterjal, mis on tekkinud väiksemate või suuremate metsaraiete järel, on täiesti sobilik hakkpuidu tootmiseks.

Me ei osta tüvesid ega kände, mis sisaldavad mulda ja liiva, kuna need võivad puiduhakkuritele kahju teha. Kändude likvideerimisega tegelevad alaeksperdid. Vesistunud ning mädanenud puunotte ei osteta hakkpuidu tootmiseks, kuna nende kütteväärtus on liialt vähenenud.

Hinnad raielangijäätmetele määratakse pärast meie spetsialisti külastust ja hindamist, kuid tavaliselt toimub soetamine kindla tariifi alusel. Meie kiire ja professionaalne teenus aitab kaasa metsamaa puhastamisele ja jätkusuutlikule toorme kasutamisele.

Kokkuostetav virnastatud võsa

Meie halduses on protsess, mis hõlmab virnastatud võsa aastaringset kokkuostu. Võsahinna kõikumine on võimalik sõltuvalt hooajast, sest hakkepuitu vajatakse enamasti just kütteperioodil. Suvekuudel keskendutakse rohkem puiduhakke varumisele ja eelkuivatamisele, et saavutada optimaalne niiskustase enne külmemaid kuid.

On oluline arvestada, et lõigatud võsa virnatamine värskelt võib olla majanduslikult soodus, kuna niiskuse kadumine puidumassist vähendab mahtu, kuid kuivanud puit annab kõrgema kvaliteediga haket, mis paremini ruumi täidab. Peame silmas, et otse katlamajja ei saa viia rohelisi puujäätmeid, kuna need vajavad enne küttena kasutamist eelkuivatamist.

Kui võsavirna komponent on peamiselt kuuseoksad, millel on suur veesisaldus, siis võib müügiprotsess olla vähem kiire. Suuremates kogustes okas- ja lehtpuujäätmed sorteeritakse tihti eraldi, mis võimaldab lehtpuu hakkida kiiremini ja okaspuu jätta kuivama mitmeks kuuks.

Meie teadmised ja kogemused kinnitavad, et arukas lähenemine müümisel ja võsa virnastamisel annab parimad tulemused. Oleme teadlikud, et nõuetekohane virnastamine ja korralik ettevalmistus on eduka müügi alus.

Soovid müüa raieõigust või kinnistut?

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558