Metsas.ee

Metsas.ee

Raieõiguse ost

Pakume Eestis laiahaardelist raieõiguse ostmise ja raieteenuste valikut. Meie käsutuses on vajalikud vahendid ja oskusteave, et korraldada kõik tööetapid alusmetsa hooldusest kuni puidu transpordini. Meie teenus sisaldab puude langetamist, ümarmaterjali väljaveo korraldamist ning saematerjali toimetamist kokkuostupunkti.

Küsi pakkumist

Meie metsamaakleri lauale jõuab metsa müügipakkumine pärast selle saatmist. Vajadusel saadame taksaatori kohapeale müügiks pakutavat kinnistut üle vaatama, et olla kindel metsa tagavaras, vanuses ning tervislikus seisundis. Koostame hinnapakkumisi kas metsamajandamiskava või kohapeal kogutud takseerandmete põhjal. Võtame metsamüüjaga isiklikult ühendust, kui tekib täiendavaid küsimusi.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Täielik teenus metsa raieloa soetamiseks

Metsaraieloa soetamine

Ostame metsa raieluba, baseerudes metsateatise mahul. Metsateatis on alusdokument, mille on heaks kiitnud Keskkonnaamet ja mis on raietööde eelduseks. Meie koostöölepingus määratleme nii raietööde tingimused kui ka raiutava puidumaterjali ostuhinna. Meie soovitame lisada lepingusse ka rajatiste taastamise ning järelejäänud oksarisu koristuse pärast tööde lõpetamist.

Võsa raieluba

Võsa raieloa hankimine on protsessis sarnane täiskasvanud metsa raieloaga. Erandiks on siin lõigatava materjali sihtotstarve – võsa materjal kasutatakse tavaliselt küttepuid või puiduhakke valmistamiseks. Võsa puhul on oluline teada, et giljotiiniga võsaraiet teostatakse tavaliselt diameetriga 5 kuni 8 cm suuruste tüvede puhul ning suurimat võimalikku diameetrit piirab giljotiini maksimaalne suurus umbes 35 cm.

Raieõiguse hinnapäring

Meie esitatud raieõiguse hinnapakkumine põhineb kehtival metsamajanduskava andmetel ning vajadusel arvestame ka metsateatist. Hinnapäringu esitamisel on võimalik digitaalne metsakava meile failina edastada.

Kui esialgne pakkumine on teie jaoks sobilik, siis meie eksperdi külastab teie metsa, et koguda täpsemad andmed lõpliku pakkumise tegemiseks.

Lepingu tingimused, raieõiguse hinnad ning raietööde ajastus, koos puidusortimentide kokkuostuhindadega, fikseeritakse raieõiguse ostulepingus. Leping kehtib kuni ühe aasta või vastavalt vajadusele pikendame seda osapoolte kokkuleppel.

Raieõiguse maksumus

Raieõiguse väärtus kujuneb mitmetest teguritest, sealhulgas raietöödele kuluva summa ning puidu kokkuostuhinna näol. Tulu arvutamiseks peame olema teadlikud raiutava puidu hulgast, mida saab leida metsamajandamise dokumentidest.

 • Metsamaterjali kogus: Metsa majandamiskavast nähtuv
 • Puidu turuhind: Uuendatakse perioodiliselt

Sellest tulenevalt lahutame kokkuostuhinnast raieteenuste ja transpordi kulud:

 • Raieteenus ja transport: Orienteeruv maksumus on 15–18 eurot tihumeetri kohta
 • Metsaveo hind: Ligikaudu 6 eurot 50 km kohta tihumeetri kohta

Meie eesmärk on tagada, et metsaomanikud saaksid oma metsamaterjali eest õiglast tasu, arvestades nii turuhindasid kui ka sellega seonduvaid kulusid.

Energiavõsa Harvendamine

Võsapuistu raieõiguse maksumus

Energiavõsa harvendamine on oluline tootmistegevus biokütuse, nagu puiduhakke ja küttepuude valmistamisel. Selline võsa on tavaliselt pärit lepikust, mis on kasvanud kümme kuni kolmteist aastat ja on jõudnud minimaalselt kaheksa meetri kõrguseks kasvada, diameetriga vähemalt kaheksa sentimeetrit.

Võsa raiumisel, mis on piisavalt jäme giljotiinil lõikamiseks, lepitakse hind kokku ostuga seonduvas lepingus. Giljotiiniga sobiva võsa (puiduhakke) hinnad varieeruvad sõltuvalt aastaajast. Kõrgemat määra makstakse talveperioodil, kus hinnad võivad olla 6 kuni 8 eurot puistekuupmeetri kohta. Vastavalt energiatarbimise vähenemisele suvekuudel võivad hinnad kahaneda 2 kuni 3 euroni.

Väikese diameetriga, pöidla paksuse võsamaterjali puhul kasutatakse võsalõikuseks käsitsi töötavaid võsasaage. Hektari võsalõikuse hind algab 200 eurolt. Lõplik tasu sõltub nii võsa tihedusest kui ka lõigatava materjali läbimõõdust, mis mõjutavad kütusekulu ja raietööde kestust. Lisainfot võsa raiumise kohta ja muud teemakohast teavet leiate meie veebilehelt.

Kasvava metsa raieõiguste hankimine

Meie pakutavad raieteenused algavad metsakava paikapanemisest ja metsateatise koostamisest. Kava kinnitamine võimaldab metsaraie teostamist, mille ulatust ja aega arutatakse ja määratakse ostu-müügilepingus.

Meie täisteenuslik lähenemine hõlmab kõiki metsa raietööde etappe, alates võsa väljalõikamisest ja metsa harvendamisest kuni puitmaterjali veoni kokkuostupunkti. Pakume ka puidujäätmete ja võsa purustamist hakkeks, et suurendada metsaomaniku tulu. Arvestame alati metsamaastiku eripäradega, vältides maapinna liigset kahjustamist ja kaitstes metsaaluseid.

Peale raie lõppu soovitame metsamaa omanikul jätkata maapinna hooldusega. Näiteks tuleks maa künnivagude parandamine ja veoteede silumine lepingus kindlaks määrata. Samuti rõhutame kuivenduskraavide tähtsust, mida me oleme valmis metsamajandamises aitama parandada ja süvendada, et tagada piirkonna nõuetekohane kuivendus.

Teenus hõlmab:

 • Metsakava koostamine ja kokkuleppimine
 • Raietööde planeerimine
 • Leiame sobiva masinapargi kõigi tööde teostamiseks
 • Võsast ja jäätmepuidust hakke valmistamine
 • Kuivenduskraavide rajamine ja hooldus

Meie kogenud taksaatorid ja metsameistrid tagavad kvaliteetse ning jätkusuutliku metsamajandamise.

Kuidas viiakse läbi metsamaa väärtuse hindamine enne selle soetamist?

Metsamaa väärtuse hindamine hõlmab mitmeid samme. Kõigepealt hindame metsamaa asukohta, puistu vanust ja puuliikide koosseisu. Samuti võtame arvesse puude tervist, kasvutingimusi ja potentsiaalset metsamaterjali mahtu. Hindamisel kasutatakse tihti eriala ekspertide teadmisi ning võidakse rakendada ka metsamajandamiskava või vastavaid arvutiprogramme, mis aitavad määratleda metsa väärtust.

Millised on peamised nõuded puitmaterjali müügiks metsafirmadele?

Müügiks ettenähtud puitmaterjali puhul oleme kehtestanud mõningaid üldisi nõudeid:

 • Metsa sanitaarne seisukord peab olema hea.
 • Müüdaval metsaalal peavad olema täidetud kõik seadusest tulenevad raiepiirangud.
 • Raieõiguse müügil peab olema kehtiv metsamajandamiskava või metsateatis.
 • Tuleb esitada täpne ja usaldusväärne info puistu kohta.
Mis dokumentatsiooni tuleb esitada metsateatise koostamiseks?

Metsateatise koostamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • Metsa registreeringu väljavõte, mis kajastab metsaomandi andmeid.
 • Asukoha kaart.
 • Termineid ja mahtusid kajastav metsamajandamiskava või selle vastav osa.
 • Omaniku kontaktandmed ja allkirjastatud nõusolek.
Mis on levinud õiguslikud küsimused seoses metsa müügiga Eestis?

Metsa müügiga Eestis seonduvad õiguslikud küsimused hõlmavad:

 • Omanikuõiguste ja vastutuse selge määratlemine.
 • Keskkonnakaitse nõuete järgimine.
 • Maakasutuse piirangud ja raieõiguste detailid.
 • Notariaalselt kinnitamise protsess ja lepingute sõlmimise nüansid.

Küsi pakkumist

Metsamaa omanikuna saad meie kaudu müüa metsamaterjali ilma liigsete vahendajateta, tagades endale seeläbi õiglase sissetuleku. Meie hindame keskkonda ja pakume võimalust realiseerida ka raietest tekkivad jäägid, töödeldes need puiduhakkeks. Nii toimetame kinnistute omanikele tervikliku lahenduse, hoolitsedes nii metsa kui ka keskkonnaameti nõuete eest.

 

Soovid müüa raieõigust või kinnistut?

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558