Metsas.ee

Metsas.ee

Pollumaa ost

Eestis on suur huvi mitmesuguste maatükkide vastu – alates haritavatest põldudest kuni võsastunud maalappideni. Meie tegevuse keskmes on mitmekülgne põllumaa ost, sealhulgas talude maade, metsakinnistute ja isegi välja renditud põllumaade. Tähelepanu alla võtame nii suuremad kui ka väiksemad kinnistud.

Küsi pakkumist

Esialgse suhtluse käigus palume täita ankeedi või võtta meiega otse ühendust. Seejärel kontrollime maa-andmeid ja annavad esialgse hinnangulise maksumuse. Seejärel külastab meie hindaja maad, et viia läbi põhjalikum hindamine.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Põllumaa ost üle Eesti

Eestis on suur huvi mitmesuguste maatükkide vastu – alates haritavatest põldudest kuni võsastunud maalappideni. Meie tegevuse keskmes on mitmekülgne maaost, sealhulgas talude maade, metsakinnistute ja isegi välja renditud põllumaade. Tähelepanu alla võtame nii suuremad kui ka väiksemad kinnistud.

Meie lähenemine:
Hinnangud: Professionaalne maahindamine tagab õiglase tasu.
Personaalsus: Arvestame igakülgselt maamüüja vajadustega.
Dokumendid: Valmistame ette vajalikud materjalid tehinguks.
Deposiit: Enne lepingut kantakse müügisumma deposiitkontole.
Vahendus: Tehingu korral puuduvad lisatasud.
Notar: Katab tehingu juridilised kulud.

Olenemata maatüki suurusest või seisukorrast, on meie eesmärk anda uus elu väärtuslikule maale, ostmise protsessi nii maaomanikele kui ka meile endile lihtsaks ja meeldivaks muutes. Metsamaa-müüjatele pakume samuti konkreetseid ja soodsaid võimalusi. Külastage meie kodulehte, et tutvuda metsakinnistute ostmise teabega.

Valige Meid Põllumaa Ostupartnerina

Kui otsite usaldusväärset partnerit oma põllumaa müügiks, usaldage meid. Meie eelistamine ostupartnerina on teadlik valik mitmel põhjusel:

 • Kulude Optimeerimine: Põllumajandusmaa omamine nõuab regulaarset ja kallist hooldust. Meie pakume lahendusi, et te ei peaks muretsema vegetatsiooniperioodil vajalike korduvate tööde ja teadmiste pärast.
 • Teadmiste Pakkumine: Meie võtame aja enda kanda ja kasutame oma teadmisi ning tehnikat, et tagada maa jätkusuutlik ja tõhus kasutus.
 • Finantsiline Ülevaade: Paljudel juhtudel võivad väiksemad, hajali asetsevad maalapid toota piiratud renditulu, mis ei kata isegi maamaksu. Võttes arvesse maamaksu ja tulumaksu, leiame teile õiglase tasu maatüki eest.
 • Jätkusuutlikkus: Pühendume maade jätkusuutlikule ja heaperemehelikule majandamisele, otsides lahendusi, mis toetavad kohalikku põllumajandust ja selle arengut.
 • Investeeringud: Meie investeeringud on pikaajalised ja läbimõeldud, mis võimaldab meil pakkuda maavaldajatele konkurentsivõimelisi hindu.

Ühtlasi oleme alati kättesaadavad kogu ostuprotsessi jooksul nõu andes, toetades teid läbi kõikide etappide.

Põllukinnistu ostuprotsess

Esialgse suhtluse käigus palume täita ankeedi või võtta meiega otse ühendust. Seejärel kontrollime maa-andmeid ja annavad esialgse hinnangulise maksumuse. Seejärel külastab meie hindaja maad, et viia läbi põhjalikum hindamine.

Pärast maatüki ülevaatust esitame kindla ostupakkumise. Kui meie pakkumine on vastuvõetav, koostame müügilepingu, hoolitseme kõigi formaliteetide eest ja teostame makse lepingu sõlmimisel. Leping hõlmab ka rendilepinguid, tagades põllumaa haldamise jätkusuutlikkuse.

Põllumaa väärtus 2024

Me oleme täheldanud, et viimase aja suundumuste kohaselt on põllumajandusmaa väärtus Eestis pidevalt tõusmas. Praegusel ajahetkel on keskmine hektari hind tõusnud umbes 5400 euro peale. Selle kasvu on toetanud nii põllumaalt saadav stabiilne tulu kui ka riiklikud abimeetmed.

Hektari hinnad on kohati kõrgemad, eriti kui maatükk asub strateegiliselt soodsas asukohas, näiteks teede või asulate läheduses ning kui maal on kõrge viljakustase. Mõnes piirkonnas võib maa maksumus küündida isegi 10 000 euro/km².

Viimase kuue kuu jooksul on meie keskmine pakkumine põllumaa eest olnud ligikaudu 6300 eurot hektari eest. Tänu põhjalikele uuringutele ning tihedale koostööle põllumajandussektoris, pakume alati konkurentsivõimelisi hindu. Meie eesmärk on tagada, et igal müügitehingul saadakse põllumaa eest õiglane summa, mille eelis tingib võimaliku müüa kiirelt ja hea hinnaga.

Põllumaade väärtuse kujunemine

Arvestame, et põllumaa väärtus sõltub mitmest tegurist. Üldjoontes määrab hindamisel kinnistu asukoht ja selle tootlikkus, seejuures on oluline nii mulla viljakus kui ka põllu kasutusvõimalused. Meie nägemuses omistatakse suuremat väärtust aktiivses kasutuses olevatele tootmismaadele võrreldes rohumaadega. Selle tagamiseks, et muld säilitaks oma kvaliteedi, rakendame jätkusuutlikke põllumajandusvõtteid; see hõlmab maaparandussüsteemide korrashoidu ning viljavahelduse järgimist.

Väärtuse mõjutajad:

 • Mulla kvaliteet ja seisukord
 • Tootlikkus ja kasutusvõimalused
 • Turu pakkumine ja nõudlus
 • Piirkondlikud erisused

Kui katastritunnuse alusel viitab maa kasutus statuudile, siis sellest johtuvad otsused võivad hindu kõrgendada või langetada. Me peame tähtsaks võtta arvesse ka võimalikke tulevikuperspektiive, näiteks kas maad on mõttekas üles harida või hoopis metsastada. Hindamisel käsitleme maahindu dünaamiliselt, lähtudes turu hetkeseisust ja prognoositud arengust.

Põllumaade ja rohumaade väärtust mõjutavad olulised aspektid

Põllumaa ning rohumaade väärtusele avaldavad mõju mitmed tegurid, mis on olulised silmas pidama:

 • Mullaviljakus ja boniteet: Määravad põllumaa kasutusväärtuse.
 • Ligipääsetavus: Kergem ligipääs tõstab kinnistu väärtust.
 • Kinnistu pindala: Suuremad kinnistud võivad olla atraktiivsemad.
 • Aktiivsed rendilepingud: Tuleb arvestada maa renditootlikkusega.
 • Maaparandussüsteemid: Nende olemasolu ja seisukord on tähtsad.
 • Asukoht ja kuju: Mõjutavad majandamist ja ligipääsetavust.
 • Reljeef: Võib mõjutada põllumajanduslikku tegevust.
 • Seni haritud või rohumaad: Varasem kasutus on määrava tähtsusega.
 • Toetused: Ühtsed pindalatoetused ning PRIA toestused mõjutavad majandamist.
 • Põllumajanduslik konkurents: Piirkondlik konkurents võib hinda kujundada.

Põllumaa Ostuga Seotud Küsimused

Kuidas toimub põllumaa ostmine?

Põllumaa ostmisel alustame hinnapäringu saatmisest, milles tuleb esitada müüja andmed ja maatüki info, nagu näiteks katastritunnus. Hindamisel arvestatakse maa asukohta, viljakust ja suurust. Valime parima pakkumise, vormistame ostu-müügitehingu notari juures ning tutvume kõikide oluliste asjaoludega, nagu olemasolevad rentnikud või koormatised.

Kas ostame ka heina- ja karjamaad?

Meie huvide hulka kuuluvad lisaks haritavatele põldudele ka heina- ja karjamaad. Ostame ka maatükke, mille põllumajanduslikku potentsiaali on võimalik taaselustada.

Milline on haritava maa hind 2024. aastal?

Haritava maa hind kujuneb mitmete tegurite põhjal, sealhulgas asukoht, mulla viljakus, pindala ja turudünaamika. Hinnad on aja jooksul tõusnud, viljakamate maade hinnad võivad olla kõrgemad.

Milline on karjamaa hektari hind 2024. aastal?

Rohumaade hinnad erinevad sõltuvalt mulla viljakusest ja drenaaži olemasolust. On oodata, et hinnad varieeruvad sõltuvalt maatüki kvaliteedist ja asukohast.

Milline on põllumaa rendihind aastal 2024?

Rendihinnad on aja jooksul tõusnud, mõjutatuna toetuste suurenemisest ja inflatsioonist. Uue PRIA toetuste süsteemi mõjud rendihindadele saavad selgeks peale selle rakendumist.

Kas põllumaa müügist tuleb tasuda tulumaks?

Põllumaa müügi korral sõltub maksustamine sellest, kuidas maa on omandatud. Põllumaa, mis on omandireformi käigus tagastatud või päritud, on esmase müügi korral tulumaksuvaba. Ostetud põllumaa müügist saadav kasum on maksustatav.

Kust leida PRIA registreeritud põllumassiivid?

PRIA interaktiivselt kaardilt on võimalik leida registreeritud põllumassiivide andmeid. Kasutajad võivad otsida oma maatükke kaardi abil ning uurida neid kihiti, sh vaadata varasemate aastate kasvatatud kultuuride kohta infot.

Kui suured on PRIA toetused aastal 2024?

PRIA on kinnitanud otsetoetuste ühikumäärad. Toetused sisaldavad baassissetuleku, ümberjaotava sissetuleku ja noorte põllumajandustootjate täiendavaid sissetulekutoetusi, samuti toetusi teatud kultuuride kasvatamiseks. Täpsem informatsioon on saadaval PRIA kodulehel.

Need on mõned levinumad küsimused, millega me põllumaa ostu käigus kokku puutume. Jälgime aktiivselt turutrende ja kohandame oma tegevust vastavalt uuele informatsioonile, tagamaks, et meie tegevus oleks asjakohane ja vastutustundlik.

Soovid müüa raieõigust või kinnistut?

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558