Metsas.ee

Metsas.ee

Raieõiguse müük

Meie põhjalik arusaam metsandusest peegeldub võimes maksimeerida tulu raieõiguse müügil. Meie kogemus näitab, et müües raieõigust otse raietöid teostavale ettevõttele, on võimalik saavutada parim võimalik tulemus metsaomaniku jaoks. See protsess tagab kontrolli kogu metsa ressursside üle ning aitab tagada, et metsakinnistu väärtus on võimalikult hästi realiseeritud.

Küsi pakkumist

Meie metsamaakleri lauale jõuab metsa müügipakkumine pärast selle saatmist. Vajadusel saadame taksaatori kohapeale müügiks pakutavat kinnistut üle vaatama, et olla kindel metsa tagavaras, vanuses ning tervislikus seisundis. Koostame hinnapakkumisi kas metsamajandamiskava või kohapeal kogutud takseerandmete põhjal. Võtame metsamüüjaga isiklikult ühendust, kui tekib täiendavaid küsimusi.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Raieõiguse eri müügistrateegiad

Fikseeritud hinnaga raieõiguseleping

Me müüme raieõigust kindla hinna alusel, milles lepitakse kokku enne raietööde algust. Sellisel juhul ei ole metsaomaniku tulu otseselt seotud raiutava materjali koguse või müügihinnaga. Lepingus määratud summa saadakse sõltumata lõpptulemusest. Läbiviija teeb raiet ja realiseerib kogu materjali ning vastutab metsaaluste korrastuse eest peale töid.

 • Eelised ja omadused:
  • Riskid on väiksemad, sest tulu ei sõltu lõpptulemusest.
  • Tulu on ette teada ja kindel.
  • Raietöid teostatakse kokkulepitud perioodi jooksul.

Metsamaterjali väljatuleku põhjal raieõiguse müümine

Selle strateegia puhul annab metsaomanik õiguse metsa raiuda ja müüa pärast kehtiva metsamajandamiskava ja lepingu kehtestamist. Tulu tuleneb otseselt metsast saadud materjali tihumeetrite arvust ja turuhinnast.

 • Eelised ja omadused:
  • Metsaomanik saab teostajalt tulu vastavalt raiutud materjali tulemusele.
  • Lõpptulemust mõjutavad turuhinnad võivad tähendada kõrgemat tulu.
  • Riskid on suuremad, kuna tulu sõltub turuhinnast ja raiutud materjali kogusest.

Meie kaudu on metsafirmad valmis pakkuma müügiprotsessis tasuta konsultatsiooni, et tagada metsaomanikule parim võimalik tulemus.

Metsamaterjali Raieõiguse Turustamine

Optimaalse Müügitaktika Valimine

Metsakinnistu omanikuna seisame tihtipeale valiku ees, kuidas metsamaterjali turustada, et saavutada maksimaalne tulu. Üheks variandiks on müüa raieõigust fikseeritud hinnaga, mis tähendab, et raiemaht ja tulud on ette teada. See meetod aitab maandada riske, mis võivad ilmneda raietööde käigus või puidu müügiperioodil.

Müües raieõigust väljatuleku alusel, sõltub tulude maht otseselt raiutud puidu hulgast. See võimaldab meil tulu optimeerida, eriti kui tegemist on metsasihtide säilitamisega või parkmetsade rajamisega. Siiski tuleb arvestada ebakindlust seoses lõpliku tulu suurusega enne raietööde ja ümarmaterjali müügi lõpuleviimist.

Lisaks finantsilistele kaalutlustele, on tähtis valida usaldusväärne partner, kes viiks läbi metsa majandamise kava nõuetele vastavalt. Metsakava ja metsamajandamiskava pakuvad meile raamistikku, mis aitab otsustada sobiva müügistrateegia üle, kuivõrd need dokumenteerivad metsa seisukorda ja võimalikke raiemahu piiranguid.

Metsast saadav tulu on meie jaoks oluline, seega kaalume hoolikalt, kas fikseeritud hinnaga müük või väljatuleku põhine müük on parim võimalus meie konkreetse kinnistu puhul. Meie otsused põhinevad nii kinnistute iseloomul, turu hetkeseisul kui ka meie pikaajalistel metsamajandamise eesmärkidel.

Metsa Raieõiguse Müügi Protsess

Kui olete otsustanud oma metsakinnistult raieõigust müüa, alustame isikupärastatud pakkumise koostamisega. Veendume, et raietööd on metsakinnistul lubatud. Selleks kontrollime, kas kinnistul on kehtiv metsamajanduskava ja esitame vajaliku metsateatise Keskkonnaametile.

Meie taksaatorid teostavad metsas hoolikalt välitöid, määramaks pakutava metsamaterjali sortimenti ja potentsiaalset varu hektari kohta. Kindlaks tuleb teha ka metsatehnika juurdepääs müüdavale metsamaale, vajadusel koostöös naabrite ja kohaliku omavalitsusega.

Raieõiguse pakkumise etapid:

 • Isikustatud hind: Metsamaakleri koostatud personaalne pakkumine.
 • Õiguslikud tingimused: Kehtiva metsamajanduskava ja vajaliku metsateatise kontroll.
 • Hindamine: Metsas teostatavad välitööd taksaatori poolt.
 • Juurdepääs: Läbirääkimised juurdepääsu tagamiseks.

Peame pakkuma professionaalset abi igas etapis, toetudes raieõiguse müügi ja ostmise tagamaal asuvatele teadmistele.

Raieõiguse müügihind

Mõistes raieõiguse müügihinna kujunemist, lähtume tüüpiliselt teatud arvutuskäikudest. Tabelis on toodud etapid, mis aitavad meil metsamaterjali väärtuse enne raiet hinnata:

EtappKirjeldus
Mahu leidmineRaiutava sortimendi mahtude kindlaks määramiseks kasutame metsamajanduskava või metsateatist.
Ümarpuidu hinnadÜmarpuidu kokkuostuhinnad leiate meie kodulehelt. Lähtudes avaldatud kõrgeimast hinnast, arvestage keskmist hinda, lahutades sellest umbes kolmandiku.
Kulude mahaarvamineRaietööde ja transpordi kulud toome maha müügitulust. Raieteenuste hinnad jäävad vahemikku 15–18 eurot tihumeetri kohta ja vedu hinnatakse vastavalt valemile, kus 50 km transporti maksab 6 eurot tihumeetri kohta.

Pidage meeles, et lisaks tuleb arvestada tulumaksu ning võimalike vahendustasudega, mis võivad mõjutada lõpphinda. Samuti võivad küttepuude hind ja turgude nõudlus ajas muutuda, mistõttu on soovitatav järgida turu praegust seisundit ning vajadusel küsida asjatundjatelt hinnapakkumist, et tagada endale parim võimalik tulemus.

Metsaraiumisõiguse edasiandmine

Metsaraiumisõiguse üleandmise kokkulepe

Metsaraiumisõiguse üleandmise kokkulepe on vastastikuste kohustuste ja tingimuste kogum, mille alusel metsaomanik annab teisele osapoolele õiguse tema maa-alalt puid raiuda. Meie kui metsaettevõte, tagame kvaliteetse raietöö ja metsa taastumise pärast raiet. Oluline on mõista, et enne lepingu sõlmimist peab metsaomanikul olema kehtiv metsamajandamiskava ja metsateatis. Kui need dokumendid puuduvad, on aastas lubatud raiuda ainult iseenda tarbeks kuni 20 tihumeetrit puitu.

Selleks, et tagada metsaomaniku huvide kaitse, hõlmab metsaraiumise õiguse üleandmise kokkulepe järgmist:

 • Planeeritud raietööde maht – määratleme täpselt, kui palju puitu on lubatud raiuda.
 • Raiutava puidu maksumus – kokkulepe raiutava puidu hinnast tagab mõlemale poolele selguse.
 • Tööde käigus tekkivate võimalike kahjustuste vältimine – nõuame ja võtame enda peale vastutuse raietööde järgse maastiku taastamise eest.

Usaldades meid, võite olla kindlad, et teie metsa väärtus säilib ja võimalikud tulevased tuluallikad ei jää kasutamata. Kui teil on vaja abi metsamajandamiskava koostamisel või metsateatise esitamisel, pakume ka neis valdkondades oma ekspertiisi.

Metsaomaniku maksudeklaratsioon ja raieõiguse müük

Metsaomanikud peavad arvestama:

 • Deklareerimiskohustus: Tuleb deklareerida tulu saadud raieõiguse müügist.
 • Maksubaas: Arvutatakse lähtuvalt saadud tasust raieõiguse eest.
 • Ajastus: Maksudeklaratsiooni esitamine peab toimuma seaduses ettenähtud tähtajal pärast müüki.
Raieõiguse võõrandamislepingu olulised punktid

Müügileping peab sisaldama mitmeid kriitilisi elemente, nagu:

 • Raieõiguse piiritlemine: Täpne metsaala, kus raietööd toimuvad.
 • Maksetingimused: Kuidas ja millal makstakse raieõiguse eest.
 • Raiutava puidu mahu ja kvaliteedi kriteeriumid: Kuidas määratakse raiutud puidu kvaliteet ja arvestatakse selle mahuga.
 • Omaniku ja ostja vastutus: Poolte kohustused ja vastutus.
Tulumaksu mõju raieõiguse müügile

Kui müüte raieõigust, tuleb arvestada:

 • Maksuvaba tulu: Tulumaksuseaduse järgi võib olla teatud summa maksuvabaks.
 • Deklareerimine: Tulu tuleb deklareerida maksudeklaratsioonis.
 • Maksumäär: Tulumaksumäär, mis kehtib müügihetkel.
Raieõiguse hinna mõjutegurid Eestis

Raieõiguse hinda mõjutavad tegurid on mitmekesised:

 • Metsamaterjali turuhind: Turuhindade kõikumine mõjutab otseselt raieõiguse väärtust.
 • Puu liik ja kvaliteet: Väärtuslikumad puuliigid ja kvaliteetsem puit toovad suuremat hinda.
 • Ligipääsetavus: Kergem juurdepääs raielangile võib tõsta väärtust.
Raieõiguse soetamise protsess

Raieõiguse ostmisel tuleb läbi teha järgmised sammud:

 1. Eelnev kokkulepe: Ostja ja müüja saavutavad ühise arusaama raieõiguse tingimustest.
 2. Kontroll: Ostja uurib metsakinnistut ja selle dokumentatsiooni.
 3. Leping: Sõlmitakse notariaalne või tavaline raieõiguse võõrandamise leping.
 4. Tasumine: Ostja maksab müüjale kokkulepitud summa vastavalt lepingule

Raieõigus

Me mõistame tähtsust leida raietööde teostaja, kes omaks oskusteavet ja tehnikat, alustades alusmetsa raiest kuni raiejäätmete käitlemise ja tehtud tööde järelhoolduseni. Jälgides Eesti metsaseadusi ning koostöös Keskkonnaametiga, veendume, et kõik raietööd toimuvad vastutustundlikult, mis kaitseb metsaomaniku huve ja tagab metsade jätkusuutlikkuse.

Soovid müüa raieõigust või kinnistut?

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558