Metsas.ee

Metsas.ee

Põllumaa hind

Meie vaatluse kohaselt on metsamaa väärtus tõusnud, jõudes aasta 2024 alguses kuni 38 000 euroni hektari eest. Vaatamata sellele, et puidu ruumimeetri hind on viimase paari aasta jooksul näidanud langustrendi, säilivad metsakinnistute hinnad endiselt suhteliselt kõrgel tasemel. See trend on eriti märgatav hästi kasvanud kaskede ja mändide puhul, mis jätkuvalt toovad turul kõrget hinda.

Küsi pakkumist

Eesti eri piirkondades on maahindade erinevused märgatavad. Näiteks Viljandi-, Põlva-, Järva- ning Tartumaal on põllumaa väärtus tõusnud, ületades 4500 euro piiri hektari kohta. Seevastu saared nagu Saaremaa ja Hiiumaa pakuvad soodsamaid hindu, jäädes alla 3000 euro hektari eest.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Keskmine põllumaa hind

2020 aastal ületas keskmine haritava maa ühiku hind esmakordselt 3500 eurot, näidates maa-ameti andmetel kasvutrendi. Järgmisel aastal jätkus sama suund, kus hektari mediaanhind saavutas 4200 euro taseme.

Eesti eri piirkondades on maahindade erinevused märgatavad. Näiteks Viljandi-, Põlva-, Järva- ning Tartumaal on põllumaa väärtus tõusnud, ületades 4500 euro piiri hektari kohta. Seevastu saared nagu Saaremaa ja Hiiumaa pakuvad soodsamaid hindu, jäädes alla 3000 euro hektari eest.

Põllumaa maksumust mõjutavad mitmed asjassepuutuvad faktorid:

 • Asukoht: mõned maakonnad pakuvad kõrgemat hinda kui teised.
 • Viljakus: mida viljakam on muld, seda kõrgem on maa väärtus.
 • Tootlikkus: parema saagikusega põllumaa hind kerkib.

Määratlemaks oma kinnisvara täpset väärtust, palume saata meile hinnapäringu. Meie meeskond hindab teie põllumaa väärtust ning vastame esimesel võimalusel professionaalse hinnapakkumisega.

Rohumaa hind

Rohumaa turul on viimaste aastate jooksul toimunud märkimisväärne hinnatõus. Aastal 2021 tõusis keskmine hektarihind ligi 40% võrreldes varasema aastaga, jõudes 2500 euro tasemeni. On tähtis märkida, et see keskmine hind arvestab ka eri tüüpi maatükkidega tehtud tehinguid, tehingute väike arv – vaid üheksa – võib aga keskmist hinda mõjutada.

Rohumaad on erinevad nii olemuselt kui ka kasutusvõimalustelt. Näiteks võib boniteedi poolest kvaliteetse rohumaa väärtus vastata põllumaale, eriti kui seda saab põllumajanduslikul eesmärgil kasutada.

Hind sõltub mitmest tegurist:

 • Suurus: Suurema pindalaga maalõigud võivad hektarihinnalt olla soodsamad.
 • Asukoht: Lähedus taristule, nagu teed, võib hinda mõjutada.
 • Boniteet: Viljakam pinnas tõstab maa väärtust.
 • Kasutus ajalugu: Kui maad on korrapäraselt haritud, võib see samuti mõjutada hinda.
 • Lisaväärtused: Olemasolevad ehitised ja ligipääsetavus kinnistule.

Eestis on põllumaa hinnad stabiilselt tõusuteel olnud pärast Euroopa Liiduga liitumist, kusjuures Euroopa Liidu toetuste süsteemid mõjutavad sektorit märkimisväärselt.

Maa-ameti andmetel oli keskmine põllumaa hektarihind aastal 2021 4200 eurot. Kõrge inflatsiooni ja stabiilse hinnatõusu taustal on prognoositud, et aastal 2023 võib mediaanhind tõusta kuni 5000 euroni hektari kohta. Võttes arvesse, et põllumajandussektori kogupindalast on suurem osa juriidiliste isikute omandis, on see oluline faktor hindade mõistmisel.

Kombinatsioon põllukinnistust ja abihoonetest või ümbritsevast maast võib müügitehingutes hinnale kaasa aidata. Lähtudes 2021. aasta vähesest tehingute arvust rohumaadel, tuleb hindamisel lähtuda konkreetse maa omadustest ja võtta mitu hinnapakkumist, et saada parem ülevaade potentsiaalsest turuväärtusest.

Põllumaa väärtuse määramine

Meie läheneme põllumaade hindamisele laiapõhjaliselt, tuginedes meeskonna põhjalikele teadmistele ja varasematele kogemustele. Oleme töötanud eri suurustega põllumassiividega, mis võimaldab meil tagada kiire ja täpse hindamisteenuse. Põllumaa väärtust mõjutavad tegurid on järgmised:

 • Kinnistu suurus: Suuremad kinnistud võivad olla hinnalt soodsamad hektari kohta.
 • Mulla viljakus: Viljakam pinnas on tavaliselt kallim.
 • Asukoht: Juurdepääsetavus ja lähedus turgudele tõstavad väärtust.
 • Kasutuses olev maa-ala: Haritava maa hulk mõjutab hindamist.

Põllumaa hindamisprotsessis tuginevad meie eksperdid järgmisele:

 • Turuanalüüs: Uurime pidevalt, millised on praegused turutingimused.
 • Hindamismeetodid: Kasutame tunnustatud ja usaldusväärseid metoodikaid.
 • Vastamiskiirus: Püüdleme selle poole, et pakkuda oma klientidele kiireid tulemusi.

Maa hindamine on keerukas, kuid meie eesmärk on tagada usaldusväärne ja õiglane maa väärtuse määramine.

Haritava maa väärtuse kujunemine ja mõjutegurid

Haritava maatüki väärtus kujuneb paljude erinevate aspektide alusel, mis koos loovad maa lõpphinna. Oleme näinud, et:

 • Tehingute keskmine müügihind: Viimase aja tehingute müügihinnad annavad suuniseid maatüki väärtuse osas.
 • Kinnistu suurus ja asukoht: Need kaks on otseselt seotud maatüki väärtusega, suuremad ja logistiliselt paremates kohtades olevad maad kipuvad olema kallimad.
 • Mullastiku viljakus: Viljakam pinnas tõstab samuti maatüki väärtust, kuna see võimaldab paremat põllumajanduslikku tootlikkust.
 • Ligipääsetavus: Kinnistu kergem ligipääsetavus tõstab väärtust, seda eriti juhul, kui on olemas otseteed suuremate transpordi sõlmpunktideni.

Teised tegurid, mida arvesse võetakse, hõlmavad:

 • Maaparandussüsteemide olemasolu ja seisukord
 • Rendilepingud ja hüpoteegid: Pikemaajalised rendilepingud või hüpoteegid võivad mõjutada kinnistu hinda.
 • Kinnistuga kaasnevad hooned: Abi- ja eluhoonete esinemine maatükil võib samuti hinda kõigutada.

Põllumaa hinnakujunemist iseloomustab suhteline stabiilsus võrreldes teiste kinnistute hinnakõikumistega, mis võimaldab meil prognoosida tuleviku hinnatrendi suurema kindlusega. Hoolimata sellest, hindavad spetsialistid kinnistuid individuaalselt, lähtudes konkreetsest maatükist ning turusituatsioonist, arvesse võttes nende endi kogemust ja oskusteavet. Kuid tuletame meelde, et kinnistu tegelik müügihind sõltub alati ostja nõusolekust tasuda küsitud summa.

Peamised haritava maa hinda mõjutavad faktorid

Põllumaa asukoht: Erinevates regioonides on maa hinnad erinevad. Näiteks Tartumaal on hektari hind keskmiselt 4500€, samas kui Saare- või Hiiu maakondades võib see olla alla 3000€.

Maa suurus ja kuju: Suurema pindalaga põllumaad väärtustatakse enam ning ebatavaline kujund võib hinda mõjutada.

Mullaviljakus ja boniteet: Mulla viljakus on otse seotud saagikusega, seega mida viljakam muld, seda kõrgem hind. Boniteet näitab mulla tootlikkuse klassi.

Varasem kasutus: Milliseid kultuure põllul varem kasvatatud on, mõjutab samuti hinda.

Hooldus ja maaparandus: Heas seisukorras maaparandussüsteemid ning regulaarsed hooldustööd suurendavad maatüki väärtust.

Juurdepääsetavus: Põllumaale ligipääsu lihtsus on oluline tegur, mis mõjutab hinda.

Toetused: Põllumaa omanikule makstavate toetuste olemasolu või võimalus on samuti hinnakujunduses oluline.

Konkurents: Põllumajandusturul valitsev konkurents mõjutab samuti maahindasid.

Olles teadlikud nendest teguritest, pakume professionaalset hindamisteenust, et leida teie maatükile õiglane turuhind. Soovitame meiega ühendust võtta, et saaksime teile tutvustada meie pakkumist ning aidata teie maa väärtust maksimeerida.

KUIDAS MÜÜA PÕLLUMAAD?

 • Meie pakkumine: meiega saavutate konkurentsivõimelise hinna
 • Kiirus: tagame omanikele kiire tagasiside
 • Usaldusväärsus: oleme tuntud oma õiglaste pakkumiste poolest
 • Investoreid kõnetav läbipaistvus

Põllumaa müük

Meie pakume teile asjatundlikku teenust põllumaade müügiprotsessis, tagades sujuva ostu-müügitehingu.

Põllumaade müügiks ettevalmistamine:

 • Hindamisteenused
 • Juriidiline nõustamine
 • Ostupakkumiste haldamine

Tehingu toetamine:

 • Vajalike dokumentide koostamine
 • Ostjate kvalifitseerimine
 • Müügitehingu lõpuleviimine

Põllumaa rent

Meie pakume võimalusi põllumajandusmaa rentimiseks, mis on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Rent lepitakse kokku lepinguga, mis tagab mõlemale poolele kindluse:

 • Rendileping: Tähtajaline või tähtajatu
 • Rendihind: Vastavalt maa kvaliteedile
 • Renditasu: Määratakse hektari kohta aastas

Soovid müüa põllumaad?

Jäta enda andmed, vaatame su põllumaa üle!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Martin Ilves

Metsaspetsialist

info@metsas.ee

+372 651 8558